Шеснаеста седница Скупштине града Чачка

На 16. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24, 25. и 26. октобра 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраних одборника
– Решење о избору заменика Градоначелника
– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
– Измене Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и градског правобранилаштва града Чачка за 2017. годину
– Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
– Одлука о изменама Одлуке о наградама и признањима града Чачка
– Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела
– Одлука о изради Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“- Здрављак
– Одлука о изради Плана детаљне регулације за планирани аеродром-Прељина
– Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку
– Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2016/2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2017/2018. годину
– Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2016/2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2017/2018. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2017. години
– Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о именовању Управног одбора Градске стамбене агенције
– Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
– Решење о именовању једног члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе „Народни музеј“ Чачак
– Решење о именовану једног члана Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
– Решење о престанку дужности Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
– Решење о именовању Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Машинско саобраћајне школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске саобраћајне школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ШОСО „1. Новембар“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора

Службени лист града Чачка број 19

Петнаеста седница Скупштине града Чачка

На 15. седници Скупштине града Чачка, одржаној 6. 7, 8. и 11. септембра 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Решење о престанку мандата одборника
– Одлука о верификацији мандата одборника
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
– Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника
– Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз путника
– Одлука о обављању делатности зоохигијене
– Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом дела некатегорисаног пута за потребе индустријске зоне у Прелјини
– Решење о прибавлјању у јавну својину лифта реконструкцијом објекта Установе „Зрачак“ Чачак
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град
– Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2017/2018. години
– Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда на територији града Чачка за 2017. годину
– Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину
– Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
– Одлука о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисабих путева на територији града Чачка за 2017. годину
– Измене и допуне Програма уређивања грађевинског землјишта за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава
– Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница

Извод из Записника 
Службени лист града Чачка број 16 
Службени лист града Чачка број 17

Четрнаеста седница Скупштине града Чачка

На 14. седници Скупштине града Чачка, одржаној 4, 5. и 6. јула 2017. године, донето је:

– Пословник о раду Скупштине града Чачка
– Решење о прибављању у јавну својину изградњом дела секундарне саобраћајнице
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 11 

Тринаеста седница Скупштине града Чачка

На 13. седници Скупштине града Чачка, одржаној 6, 7, 8, 9, 12,13. и 16. јуна 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину
– Одлука о јавном задуживању града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2021. година
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2027. година
– Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 381/2017 од 23. фебруара 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
– Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 998/17 од 20. априла 2017. године
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
– Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
– Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 78/2-2
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 3523/2 од 23. маја 2017. године
– Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/7 од 7. априла 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/10 од 23. маја 2017. године
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 8 од 27. априла 2017. године
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2016. годину
– Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2016. годину
– Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.07.2014-31.12.2014. године
– Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.01.2015.-31.12.2015. године
– Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.01.2016.-31.12.2016. године
– Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2016. годину
– Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2016. годину
– Извештај о раду Дома културе Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
– Одлука о давању сагласности на измену Програма рада Дома културе за 2017. годину
– Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2016. годину
– Извештај о остварењу Плана и програма рада и финансијског пословања Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2016. годину
– Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије кп. бр 2138/4 КО Прељина, за изградњу трафостанице на локацији „Хиподром“ у Прељини
– Решење о размени градског грађевинског земљишта између града Чачка и УТП „Морава“ Чачак
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка непосредном погодбом непокретности КО Мрчајевци, за проширење гробља
– Одлука о прибављању у јавну својину реконструкцијом објекта са фискултурном салом ОШ „Ратко Митровић
– Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Прислоница
– Решење о именовању директора Установе “Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Решење о именовању директора Установе Народни музеј Чачак
– Решење о давању сагласности за именовање директора Регионалног центра за таленте Чачак
– Решење о престанку мандата директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра „Младост“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 10 

Дванаеста седница Скупштине града Чачка

На 12. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26, 27. и 28. априла 2017. године донето је:

– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2021
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2027
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Чачак“ Чачак за период 2017-2027
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2021. године
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027. године
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2021. године
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2027. године
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017-2021. година
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017-2027. година
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 2017-2021. године
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 2017-2027. године
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017-2021
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017 – 2026
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2021
– Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2027
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Одлука о путевима
– Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
– Одлука о прибавлјању у јавну својину изградњом стамбене зграде за смештај Рома
– Одлука о преносу права коришћења Прихватилишта за смештај напуштених животиња
– Одлука о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак, приклјучних возила-специјализованих приколица
– Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Закључак о припреми нацрта Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница
– Одлука о изменама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
– Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 8 

Једанаеста седница Скупштине града Чачка

На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. фебруара, 1, 2, 3. и 6. марта 2017. године, донето је и усвојено:

– Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине
– Измене и допуне дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина
– Решење о прибављању у јавну својину непокретности – кп бр. 2138/1 КО Прељина од КК „Миленко Никшић“
– Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
– Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години
– Одлука о изменама и допуни Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
– Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 75/4 од 30. јануара 2017. године
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 2 од 27. јануара 2017. године
– Одлука о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак, покретне ствари, теретног возила
– Одлука о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом дела зграде Дечијег вртића на кп.бр. 884 КО Чачак
– Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка, непокретности КО Мрчајевци, путем непосредне погодбе, за проширење гробља
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2017. годину
– Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
– Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2016/2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
– Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2017. годину
– Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Решења о избору и разрешењу појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о престанку мандата директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Дома културе Чачак
– Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
– Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
– Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“
– Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Установе за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
– Решења о разрешењу односно именовању појединих чланова школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 5 
Службени лист града Чачка број 6 
Службени лист града Чачка број 7 

Десета седница Скупштине града Чачка

На 10. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25, 26, 30. и 31. јануара 2017. године, донето је:

– Акциони план запошљавања града Чачка за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину
– Одлук о давању сагласности на Програм коришћења републичких буџетских средстава за 2017. годину
– Програм уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину
– Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
– Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2017. годину
– Решење о прибављању у јавну својину непокретности – к.п. бр. 2138 КО Прељина од КК „Миленко Никшић“
– Одлука о успостављању сарадње града Чачка са градовима и општинама у сливу Западне Мораве
– Решење о именовању два члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 2 

Девета седница Скупштине града Чачка

На 9. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23, 24, 26, 27 и 28. децембра 2016. године, донето је:

– Одлука о буџету града Чачка за 2017. годину
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
– Одлука о измени и допунама Статута града Чачка
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
– Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу
– Одлука о утврђивању економски најниже цене ауто-такси превоза на територији града Чачка
– Решење о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине
– Решење о именовању директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 25 
Службени лист града Чачка број 26 

Осма седница Скупштине града Чачка

На 8. седници Скупштине града Чачка, одржаној 9. децембра 2016. године, донето је:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
– Одлука о додели Децембарске награде града за 2016. годину 
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
– Одлука о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
– Одлука о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском саобраћају
– Одлука о условима, начину и поступку давања у закуп стана у улици Книћанинова бр. 18 на кп. бр. 3212/1 КО Чачак
– Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2016. години
– Одлука о изменама Одлуке о заштити споменика природе „Фикус-Чачак“
– Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 23 

Седма седница Скупштине града Чачка

На 7. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23. и 24. новембра 2016. године, размотрено је, усвојено и донето:

– Извештај о извршењу буџета града Чачка од 1.01. до 30.09.2016. године
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
– Измена Акционог плана запошлјавања града Чачка за 2016. годину
– Одлуке о усклађивању оснивачких аката јавних предузећа града Чачка са Законом о јавним предузећима:
– Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак
– Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
– Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
– Јавног комуналног предузећамза изградwу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
– Јавног комуналног предзтеча „Паркинг сервис“ Чачак
– Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање грађевинско землјиште и путеве „Градац“ Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2016. годину
– Измена Програма уређивања грађевинског землјишта за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Програм зимског одржавања за сезону 2016/2017
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
– Програм о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2016. години
– Одлука о изменама и допунама Одлуке о поставлјању мањих монтажних објеката привременог карактера
– Одлука о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за населјено место Прелјина
– Одлука о прибавлјању у јавну својину изградњом контејнерске комбиноване котларнице на кп.бр. 1/3 КО Чачак
– Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 2736 КО Љубић и прибавлјању у јавну својину дела к.п. бр. 1066 КО Љубић, путем размене
– Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 2819/2 КО Љубић и прибавлјању у јавну својину дела к.п. бр. 2570/3 КО Љубић, путем размене
– Решење о прибављању у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, непокретности – земљиште ближе описано као кп.бр. 110/1, 109/1, 109/4, 130/1, 133/2, 135/1, 136/1 и 142/2 све КО Атеница
– Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбм, без накнаде кп.бр. 2279/1 и кп.бр. 2279/3, обе КО Прељина
– Решење о образовању Комисије за планове
– Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
– Решење о престанку мандата једног одборника
– Решење о разрешењу односно именовању једног заменика члана и једног члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
– Решење о именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције
– Решење о именовању три члана Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
– Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
– Решења о разрешењу односно именовању појединих чланова школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка
– Одлука о учешћу града Чачка у финансирању санације и уређења фасаде стамбеног објекта И изграђеног на кп.бр. 798/1 КО Чачак

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 21 
Службени лист града Чачка број 22 

Шеста седница Скупштине града Чачка

На 6. седници Скупштине града Чачка, одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
– Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2015/2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2016/2017. годину
– Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2015/2016. годину
– Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2016/2017. годину
– Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
– Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 64/4 од 10. маја 2016. године
– Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак бр. 1720/16 од 28. априла 2016. године
– Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2015. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци бр. 8 од 18. маја 2016. године
– Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
– Извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2015. годину
– Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2015. годину
– Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе Чачак за 2015. годину
– Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2015. годину
– Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2015. годину
– План детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до прикључка на Л-314
– Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
– Решење о именовању директора ЈП за урбанистичко и просторно планирање „Градац“ Чачак
– Решење о именовању директора ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак
– Решења о именовању управних одбора јавних установа града Чачка
– Решења о именовању надзорних одбора јавних установа града Чачка
– Решења о разрешењу односно именовању појединих чланова школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка
– Решење о разрешењу једног члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“
– Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
– Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за статут, друге прописе и организацију
– Решење о разрешењу и избору једног члана Корисничког савета јавних служби
– Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за младе
– Решење о избору једног члана Савета за буџет и финансије
– Закључак у вези доношења Пословника о раду Скупштине града Чачка
– Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
– Одлука о преносу инвеститорских права Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
– Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења
– Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2179/7 КО Чачак и дела кп. бр. 766/3 КО Чачак и прибављању у јавну својину дела кп.бр. 772/1 КО Чачак у својини УТП „Морава“ Чачак, непосредном погодбом путем размене
– Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 5124 ко Чачак и прибављању у јавну својину кп.бр. 5123/3 ко Чачак у својини „Chips way“ доо Чачак, непосредном погодбом путем размене

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 20 

Пета седница Скупштине града Чачка

На 5. седници Скупштине града Чачка, одржаној 7, 12, 13. и 16. септембра 2016. године, донето је, размотрено и усвојено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
– Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.1.2016. до 30.6.2016. године
– Одлука о изменама одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
– Одлука о измени и допуни Одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
– Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2015. годину
– Одлука о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију „Дубоко“ Ужице
– Решења о приступању отуђењу непосредном погодбом, без накнаде, к.п. бр. 2279/1 и к.п. бр. 2279/3, обе КО Прељина, из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије
– Одлука о отуђењу из јавне својине делова непокретности (објекта и земљишта) на к.п. бр. 1502/1 КО Чачак
– Извештај о раду привредног друштва Научно технолошки парк Чачак за 2015. годину
– Извештај о раду и финансијском пословању Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2015. годину
– Извештај о раду и финансијском пословању Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2015. годину
– Извештај о раду и финансијском пословању Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2015. годину
– Извештај о раду и финансијском пословању Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2015. годину
– Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2015. годину
– Извештај о остварењу Плана и програма рада и финансијског пословања Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2015. годину
– Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2015. годину
– Решење о давању претходне сагласности да пословно име Привредног друштва које оснива „Ауто Чачак“ Д.О.О. Чачак садржи назив града Чачка
– Одлука о измени Одлуке о градским управама
– Одлука о прибавању у јавну својину изградњом пословног монтажног објекта – Дом културе
– Решење о престанку функције члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
– Решење о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
– Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора
– Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Машинско саобраћајне школе у Чачку
– Решење о разрешењу односно именовању члана Школског одбора ОШ „Степа Стевановић“ Горња Горевница
– Решење о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
– Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча и закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 19 

Четврта седница Скупштине града Чачка

На 4. седници Скупштине града Чачка, одржаној 7. и 8. јула 2016. године, донето је, размотрено, усвојено и оглашено:

– Одлука о верификацији мандата новоизабраних одборника
– Одлука о измени Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
– Одлука о поверавању ТВ преноса Скупштине
– Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2015. годину
– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
– Измене Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину
– Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2016. годину
– Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2015. годину
– Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2015. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2025/4 од 27. априла 2016. године
– Одлука о прихватању одлуке Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2656/1 од 3. јуна 2016. године
– Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
– Извештај о пословању ЈКП ,,Водовод“ Чачак за 2015. годину
– Одлука о давању сагласности на Одлуку Надторног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/10 од 10. јуна 2016. године
– Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2015. годину
– Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље број 314/2016
– Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника
– Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
– Одлука о изради Плана генералне регулације за делове насељеног места Мршинци и Слатина – секундарни центар
– Одлука о изради Плана детаљне регулације „Парменац – Бељина – зона санитарне заштите“
– Одлука о изради Плана детаљне регулације „Лугови“
– Одлука о изради Плана детаљне регулације „Лозница“
– Одлука о преносу права коришћења пословног простора Центру за социјални рад града Чачка
– Одлука о преносу права коришћења
– Закључак Скупштине града поводом спровођења новог Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак
– Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа и Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Чачак
– Јавни конкурс за именовање директора за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
– Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
– Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
– Решење о разрешењу секретара Скупштине града
– Решење о постављењу секретара Скупштине града

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 15 
Службени лист града Чачка број 16 

Трећа седница Скупштине града Чачка

На 3. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. јуна 2016. године, донето је:

– Одлука о верификацији мандата 2 изабрана одборника
– Решења о избору сталних радних тела Скупштине града Чачка
– Одлука о образовању Комисије за доделу средстава за реализацију Програма локалног економског развоја у 2016. години
– Решење о избору 3 члана Градског већа
– Информација о проблемима станара у улици Светозара Марковића бр. 18

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 14 

Друга седница Скупштине града Чачка

На 2. седници Скупштине града Чачка, одржаној 17. и 20 јуна 2016. године, донето је:

– Решење о избору председника и чланова Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
– Одлука о верификацији мандата одборника
– Решење о избору Градоначелника града Чачка
– Решење о избору заменика Градоначелника града Чачка
– Решење о избору чланова Градског већа

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 12

Прва (конститутивна) седница Скупштине града Чачка

На 1. конститутивној седници Скупштине града Чачка, одржаној 24. маја и 17. јуна 2016. године, усвојено је и донето:

– Извештај Верификационог одбора
– Одлука о верификацији мандата одборника
– Решење о избору председника Скупштине града Чачка
– Решење о избору заменика председника Скупштине града Чачка
– Решење о поставлјењу секретара Скупштине града Чачка
– Решење о престанку мандата 4 одборника

Записник са седнице 
Службени лист града Чачка број 12