Функцију председника Скупштине Града Чачка обавља Игор Трифуновић

Игор Трифуновић

 

Биографија

Рођен је у Чачку 22. априла 1976. године.  Основну и средњу школу завршио у Чачку.  По занимању је струковни инжењер електротехнике.  Од 1998. радио као руководилац производног погона и регионални менаџер у више приватних предузећа.  Изабран за одборника Скупштине града Чачка 2012. године. Обављао је функцију председника Савета за младе и био члан Тима за израду Локалног акционог плана за младе. 2015. године изабран за члана Градског већа града Чачка.  Ожењен је, отац једног детета.

Функција председник Скупштине града дефинисана је члановима 64. 65. и 66.Статута града Чачка који гласи:

Члан 64.

Скупштина града има председника.

            Председник Скупштине града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, координира рад радних тела Скупштине града и стара се да она извршавају послове ради којих су образована, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине града.

Избор председника Скупштине града

Члан 65.

 Председник Скупштине града се бира из реда одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

            Избор председника Скупштине града ближе се уређује пословником.

Скупштина града одлучује о радноправном статусу председника Скупштине посебном одлуком приликом избора.

Разрешење председника Скупштине града

 Члан 66.

Председник Скупштине града може да буде разрешен и пре истека времена за које је изабран:

  • на лични захтев
  • на предлог најмање 1/3 одборника.

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.

Разрешење председника Скупштине града се врши на исти начин на који је биран.