Фунцију секретара Скупштине града обавља Мирослав Петковић

Мирослав Петковић

 

Биографија

Рођен је 12. августа 1968. године у Чачку, где је завршио основну школу и Гимназију и потом на Правном факултету Универзитета у Београду стекао звање дипломираног правника.

Радио је у Окружном суду у Чачку, предузећу „Нискоградња“ и Националној служби за запошљавање.

Дужност народног посланика обављао је у четири мандата и био председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, члан Високог савета судства, заменик председника Одбора за одбрану и унутрашње послове, дугогодишњи члан Законодавног одбора, члан одбора за административна и мандатно – имунитетска питања НСРС и члан Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Активно је учествовао у међународним парламентарним активностима као члан парламентарних делегација Народне скупштине Републике Србије.

За одборника у Скупштини града Чачка биран је три пута, а обављао је и дужности заменика градоначелника града Чачка и заменика председника Скупштине града Чачка.

Ожењен је, отац Вука и Николе.

 Функција секретара Скупштине града дефинисана је члановима 68.и 69. Статута града Чачка који гласи:

Члан 68.

Скупштина града има секретара.

Секретар Скупштине града се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Постављење секретара Скупштине града

 Члан 69.

 За секретара Скупштине града може бити постављено лице које испуњава услове прописане Законом.

Секретар Скупштине града се поставља и разрешава на начин и под условима  прописаним Законом.